Termíny podaní a platieb pre Tax Return a Financial statements spoločností so sídlom na Cypruse

Zasielame nasledujúce informácie ohľadom daňových a účtovných výkazov spoločností so sídlom na Cypruse:

Tax Return:

• Lehota pre podanie Tax Return spoločnosti je 31. marca (príklad: Za účtovné obdobie 2021 musí byť podané do 31. marca 2023)
• Lehota pre úhradu daňovej povinnosti bez sankcií je 31. júl (príklad: Za účtovné obdobie 2021 musí byť daňová povinnosť uhradená do 1. augusta 2022).

Financial statements:

• Lehota pre podanie prvého Financial statements spoločnosti je do 18 mesiacov od jej založenia plus 28-dňová lehota predĺženia. (príklad: ak bola spoločnosť založená k 1. januáru 2021, je najbližším termínom pre podanie prvého Financial statements a Tax Return 28. júl 2022).
• Lehota pre podanie ďalšieho Financial statements spoločnosti je do 12 mesiacov od termínu podania v predchádzajúcich rokoch. (príklad: ak bolo prvé Financial statements podané 28. júla 2022, najbližší termín pre predloženie ďalšieho Financial statements za rok 2022 a jeho Tax Return bude 28. júla 2023).

Vezmite prosím tiež na vedomie, že až do roku 2019 bola pokuta za neskoré podanie účtovnej závierky 20 EUR, ktorú sme platili za spoločnosť a nepožadovali po klientoch.

Ak však ide o roky 2020 a 2021, sankcie sa zmenili. Spoločnosti je uložená pevná pokuta vo výške 20 EUR a ďalšie 1 EUR za každý deň omeškania s maximálnou pokutou do výšky 170 EUR.

Predbežné platby dane sa vykonávajú v dvoch rovnakých splátkach počas finančného roka – prvá do konca júla a druhá do konca decembra. Odhadovaný zisk sa musí rovnať alebo byť väčší ako 70% skutočného zisku za rok, aby sa predišlo prípadným sankciám. Zvyšná daňová povinnosť sa musí uhradiť do 1. augusta nasledujúceho roka. V prípade, ak daňová povinnosť spoločnosti nie je vyššia ako 5.000 EUR – 6.000 EUR, neodporúčame našim klientom platiť túto predbežnú daň, pretože poplatok za spracovanie tohto výpočtu je 600 EUR (300 EUR + DPH za každú splátku), čo bude zodpovedať 10% pokute vymeranej daňovým úradom.

Register skutočných príjemcov

Odbor obchodného registra a duševného vlastníctva Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu informoval podnikateľskú verejnosť, že prevádzka dočasného riešenia zápisu do Registra skutočných vlastníkov firiem a iných právnických osôb bude pokračovať aj po 31. 2022 do realizácie konečného riešenia, o ktorom bude rezort čoskoro informovať. Spoločnostiam alebo iným právnickým osobám, ktoré si doteraz nesplnili povinnosti ohľadom Registra skutočných príjemcov, sa odporúča, aby sa s týmito správami poponáhľali. So začatím operácie konečného riešenia sa ustanovenia čl. 11 smernice, ktorá stanovuje ukladanie finančných pokút spoločnosti a každému jej úradníkovi za nedodržanie. V zmysle čl. 61A ods. 10 písm. f) bod i) zákona z roku 2007 o predchádzaní praniu špinavých peňazí a boji proti nemu je neposkytnutie informácií o skutočných vlastníkoch spoločností a iných právnických osobách trestným činom.